آخرین به روز رسانی

چهارشنبه ۱۸ جولای ۲۰۱۸
ساعت ۳۶ : ۲۳ به وقت تهران

EURUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.1722 متوسط S1 1.1527 قـوی
R2 1.1852 قـوی S2 1.1285 متوسط
R3 1.1961 متوسط S3 1.1110 قـوی

USDJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 113.0300 ضعیف S1 112.7100 ضعیف
R2 113.7400 متوسط S2 111.7600 متوسط
R3 114.7300 قـوی S3 110.7700 قـوی

GBPUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.3117 ضعیف S1 1.3000 ضعیف
R2 1.3200 متوسط S2 1.2950 متوسط
R3 1.3295 قـوی S3 1.2850 قـوی

USDCHF

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.0035 ضعیف S1 .9961 ضعیف
R2 1.0068 متوسط S2 .9903 متوسط
R3 1.0100 قـوی S3 .9858 قـوی

AUDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.7529 قـوی S1 0.7335 متوسط
R2 0.7660 ضعیف S2 0.7145 قـوی
R3 0.7750 قـوی S3 0.6827 متوسط

NZDUSD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.6851 قـوی S1 0.6718 ضعیف
R2 0.6965 متوسط S2 0.6674 قـوی
R3 0.7060 قـوی S3 0.6630 متوسط

USDCAD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1.3260 ضعیف S1 1.3228 ضعیف
R2 1.3361 متوسط S2 1.3123 متوسط
R3 1.3480 قـوی S3 1.3004 قـوی

DXY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 95.4070 ضعیف S1 94.9580 ضعیف
R2 95.5300 متوسط S2 93.9100 متوسط
R3 96.4400 قـوی S3 93.1930 قـوی

GBPJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 148.00 ضعیف S1 147.03 ضعیف
R2 149.31 متوسط S2 146.07 متوسط
R3 150.00 قـوی S3 145.00 قـوی

USDCNH

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 6.8118 ضعیف S1 6.7121 ضعیف
R2 6.8594 متوسط S2 6.6682 متوسط
R3 6.9173 قـوی S3 6.6002 قـوی

EURJPY

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 132.05 متوسط S1 130.82 متوسط
R2 133.50 متوسط S2 130.00 متوسط
R3 134.41 متوسط S3 128.52 متوسط

S&P 500

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 2829 ضعیف S1 2787 ضعیف
R2 2839 متوسط S2 2763 متوسط
R3 2876 قـوی S3 2768 قـوی

DAX

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 12781 متوسط S1 12627 ضعیف
R2 12852 متوسط S2 12514 متوسط
R3 13056 قـوی S3 12385 قـوی

GOLD

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 1237.60 ضعیف S1 1220.00 ضعیف
R2 1252.90 قـوی S2 1216.00 قـوی
R3 1260.34 متوسط S3 1200.00 متوسط

SILVER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 15.60 ضعیف S1 15.16 قـوی
R2 15.97 متوسط S2 14.77 متوسط
R3 16.19 قـوی S3 14.15 ضعیف

AUS200

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 6296 ضعیف S1 6197 ضعیف
R2 6320 متوسط S2 6171 متوسط
R3 6400 ضعیف S3 6136 متوسط

Nikkei

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 23011 ضعیف S1 22495 ضعیف
R2 23488 متوسط S2 22297 متوسط
R3 23575 متوسط S3 21746 قـوی

CRUDE OIL

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 67.8700 ضعیف S1 67.2600 ضعیف
R2 75.2700 متوسط S2 65.1230 متوسط
R3 76.6100 قـوی S3 63.5900 قـوی

FRA40

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 5502 ضعیف S1 5379 ضعیف
R2 5561 متوسط S2 5349 متوسط
R3 5598 متوسط S3 5246 قـوی

Footsie

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 7716 ضعیف S1 7565 ضعیف
R2 7796 متوسط S2 7534 متوسط
R3 7904 قـوی S3 7486 قـوی

EURGBP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.8908 قـوی S1 0.8769 متوسط
R2 0.8968 متوسط S2 0.8659 قـوی
R3 0.9033 متوسط S3 0.8620 قـوی

BITCOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 7494.510 ضعیف S1 7387.340 ضعیف
R2 7749.500 متوسط S2 6870.780 متوسط
R3 8703.400 قـوی S3 5765.090 قـوی

LITECOIN

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 92.052 ضعیف S1 90.497 ضعیف
R2 123.720 متوسط S2 83.353 قـوی
R3 127.850 قـوی S3 71.213 قـوی

XRP

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 0.5187 ضعیف S1 0.5093 ضعیف
R2 0.5337 متوسط S2 0.4794 متوسط
R3 0.6099 قـوی S3 0.4198 قـوی

ETHER

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 499.970 ضعیف S1 491.875 ضعیف
R2 519.851 متوسط S2 471.118 متوسط
R3 616.525 قـوی S3 405.921 قـوی

WALL STREET

روندصعودی
روندنزولی
روندخنثی
مقاومت ها حمایت ها
R1 25195 ضعیف S1 24887 ضعیف
R2 25401 متوسط S2 24626 متوسط
R3 25512 قـوی S3 24498 قـوی