پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال پرایس اکشن (تحلیل حرکات قیمتی بازار) Price Action Analysis

پنجشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۲

پنجشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۹

پنجشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۰

پنجشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۱

پنجشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۰

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۱

پنجشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۹

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۰

چهارشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸

چهارشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸

چهارشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۷

چهارشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۵

چهارشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۰

چهارشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۰

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۱۹

سه شنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰

سه شنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱

سه شنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

سه شنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹

سه شنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۰

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۷

سه شنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۶

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۴

دوشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۷

دوشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۳

دوشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۱۸

دوشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۷

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۳۶

دوشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۲۴

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۰۵

جمعه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۳

جمعه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۷

جمعه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۰

جمعه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۳

جمعه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۹

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۲

جمعه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۵۱

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۴۰

پنجشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۹

پنجشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۰

پنجشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۹

پنجشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۷

پنجشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژِی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۱۶

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۸

پنجشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۵۸

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۴۷

چهارشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱

چهارشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۳

چهارشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۵

چهارشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰

چهارشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۱

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۲

چهارشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۰

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۹