پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال پرایس اکشن (تحلیل حرکات قیمتی بازار) Price Action Analysis

سه شنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱

سه شنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۱

سه شنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۰

سه شنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۱

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۶

دوشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۷

دوشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۵

دوشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۵۴

دوشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۵۱

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۳۰

دوشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۱۹

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۰۳

جمعه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

جمعه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۲

جمعه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴

جمعه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۹

جمعه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۸

جمعه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۰

جمعه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۹

جمعه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۰

پنجشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶

پنجشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

پنجشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰

پنجشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۶

پنجشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۵

پنجشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۱۳

پنجشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

پنج شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۴۸

چهارشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

چهارشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۲

چهارشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۷

چهارشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶

چهارشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۶

چهارشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۴۵

چهارشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۵

چهارشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

چهارشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۰۴

سه شنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۷

سه شنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۹

سه شنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۵۱

سه شنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۳۹

سه شنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۲۷

سه شنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۹:۱۵

سه شنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۸:۵۹

دوشنبه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۴۷

دوشنبه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۳۷

دوشنبه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۲۶

دوشنبه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۱۶

دوشنبه: تحلیل AUDUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۸:۴۵

دوشنبه: تحلیل GBPUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۸:۳۴

دوشنبه: تحلیل EURUSD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۸:۲۳

دوشنبه: تحلیل طلا بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۷:۵۶

جمعه: تحلیل DOW بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۵۳

جمعه: تحلیل USDCHF بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۴۱

جمعه: تحلیل USDCAD بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۳۱

جمعه: تحلیل USDJPY بر اساس استراتژی حرکات قیمتی (Price Action)

جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۲۳