دوره پرایس اکشن جدید

الگوی کف و اوج لوزی شکل

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی کف دوقلو

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی اوج دوقلو

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی سر و شانه

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی مستطیلی شکل

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی مثلث متقارن

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی کف پخشی

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی پخشی با کف مسطح

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی پخشی با سقف مسطح

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی اوج پخشی

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی پخشی با دو خط روندی نزولی

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی مثلث نزولی

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی سه کف و سه اوج

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی تراکمی

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی پرچم

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

آشنایی با الگوی های نموداری

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

الگوی پخشی با دو خط روندی-صعودی

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۳

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۹

استراتژی معامله با الگوی شکست جَعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۹

استراتژی معامله با اینسایدبار (Inside Bar)

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۴

استراتژی معامله با الگوی کندل پوششی (Engulfing)

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۶

استراتژی معامله با پین بار (Pin Bar)

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۳

الگوی شکست جَعلی

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۱

الگوی شکست جَعلی اینسایدبار (Inside Bar Fake Break Out)

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۸

الگوی دو کندل بازگشتی (Two Bar Reversal)

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۴

الگوی اینساید بار (Inside Bar)

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۱

الگوی کندل پوششی (Engulfing)

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۰

اثر اعداد رُند

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۸

برخورد به کف یا سقف

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۲

بازگشت از اصلاح قیمتی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۲:۵۴

اوج و کف قیمتی جَعلی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۲:۳۴

شکست جَعلی، شکست ضعیف و شکست قطعی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۳

حمایت و مقاومت

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۴

پدیده همنوایی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۱

عرضه و تقاضا (Supply and Demand)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۳

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۰

اوج و کف قیمتی (High and Low)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۹

آشنایی با نمودار های شمعی

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۲

آشنایی با سبک حرکات قیمتی (Price Action)

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۸

روند

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۸

الگوی پین بار (Pin Bar)

پنج شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۵