زمان مناسب برای خروج از سیاست های انبساطی پولی فرا نرسیده است

جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۸:۵۲

اخبار فارکس

رئیس بانک مرکزی ژاپن در مقابل پارلمان سخنرانی کرده و گفته است که نیازی به تشدید سیاست‌های انبساطی پولی نیست و هنوز هم معلوم نیست که در صورت نیاز به تشدید سیاست‌های پولی انبساطی از چه ابزارهایی استفاده خواهد شد. از نظر کورودا هنوز زمان برای کاهش سیاست‌های انبساطی پولی فرار نرسیده است و بانک مرکزی ژاپن با رسیدن تورم به هدف ۲ درصدی نحوه خروج بانک مرکزی از سیاست‌های انبساطی را اعلام خواهد کرد.