تقــویم اقتصادی هفتــگی

فقط خبر های امروز
زمان
ارز
عنوان
قبلی
پیش بینی
فعلی
دوشنبه۱۳ آگست ۲۰۱۸
16:00
CNY
خالص وام های اعطایی به مصرف کنندگان و صاحبان کسب و کار (ژولای)
پیش بینی: 1,200.0B
واقعی: 1,450.0B
16:25
USD
گزارش ماهانه اوپک
پیش بینی:
واقعی:
سه شنبه۱۴ آگست ۲۰۱۸
06:00
AUD
شاخص اطمینان کسب و کار (ژولای)
پیش بینی: 6
واقعی: 7
06:30
CNY
شاخص سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (سالانه) (ژولای)
پیش بینی: 6.0%
واقعی: 5.5%
06:30
CNY
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه) (ژولای)
پیش بینی: 6.3%
واقعی: 6.0%
06:30
CNY
نرخ بیکاری
پیش بینی:
واقعی: 5.1%
09:00
JPY
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -2.1%
واقعی: -1.8%
10:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده آلمان (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.3%
10:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP آلمان (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.5%
10:30
EUR
شاخص تولید ناخالص داخلی - GDP آلمان (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 2.5%
واقعی: 2.3%
11:45
CHF
شاخص بهای تولید کننده (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.1%
13:00
GBP
شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (ژوئن)
پیش بینی: 2.5%
واقعی: 2.4%
13:00
GBP
تغییرات مدعیان بیکاری (ژولای)
پیش بینی: 3.8K
واقعی: 6.2K
13:00
GBP
تغییرات اشتغال سه ماهه (ماهانه)
پیش بینی: 93.0K
واقعی: 42.0K
13:00
GBP
نرخ بیکاری (ژوئن)
پیش بینی: 4.2%
واقعی: 4.0%
13:30
EUR
شاخص ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد آلمان ZEW (آگوست)
پیش بینی: 72.3
واقعی: 72.6
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی آلمان ZEW (آگوست)
پیش بینی: -20.1
واقعی: -13.7
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 2.1%
واقعی: 2.2%
13:30
EUR
تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.4%
13:30
EUR
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: -0.3%
واقعی: -0.7%
13:30
EUR
شاخص ارزیابی انتظارات اقتصادی
پیش بینی: -16.4
واقعی: -11.1
17:00
USD
شاخص بهای صادرات (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: -0.5%
17:00
USD
شاخص بهای واردات (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.0%
چهارشنبه۱۵ آگست ۲۰۱۸
01:00
USD
گزارش هفتگی ذخایر نفت خام - موسسه فرآورده های نفتی آمریکا (API)
پیش بینی:
واقعی: 3.660M
05:00
AUD
شاخص انتظارات مصرف کننده - Westpac (آگوست)
پیش بینی:
واقعی: -2.3%
06:00
AUD
شاخص بهای دستمزد (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.6%
واقعی: 0.6%
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (ژولای)
پیش بینی: 2.5%
واقعی: 2.5%
13:00
GBP
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: -0.1%
واقعی: 0.0%
13:00
GBP
CPIH (سالانه)
پیش بینی: 2.3%
واقعی: 2.3%
13:00
GBP
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.5%
17:00
USD
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: 0.6%
17:00
USD
شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 2.5%
واقعی: 2.9%
17:00
USD
شاخص تولیدی ایالت نیویورک (آگوست)
پیش بینی: 20.30
واقعی: 25.60
17:00
USD
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.5%
17:00
USD
شاخص هزینه هر واحد نیروی کار (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی: 0.4%
واقعی: -0.9%
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (سالانه)
پیش بینی:
واقعی: 4.2%
17:45
USD
شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.3%
واقعی: 0.1%
18:30
USD
شاخص انبار شرکت ها (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.1%
19:00
USD
ذخایر نفت خام - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی: -2.499M
واقعی: 6.805M
19:00
USD
ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)
پیش بینی:
واقعی: 1.643M
20:30
EUR
سخنرانی رئیس بانک مرکزی آلمان
پیش بینی:
واقعی:
( امروز ) پنجشنبه۱۶ آگست ۲۰۱۸
00:30
USD
خالص معاملات بلند مدت اوراق خزانه (ژوئن)
پیش بینی: 32.3B
واقعی: -36.5B
04:20
JPY
تراز تجاری تعدیل شده
پیش بینی: 0.02T
واقعی: -0.05T
04:20
JPY
صادرات (سالانه) (ژولای)
پیش بینی: 6.3%
واقعی: 3.9%
04:20
JPY
تراز تجاری (ژولای)
پیش بینی: -50B
واقعی: -231B
06:00
AUD
تغییرات اشتغال (ژولای)
پیش بینی: 15.0K
واقعی: -3.9K
06:00
AUD
تغییرات اشتغال کامل (ژولای)
پیش بینی:
واقعی: 19.3K
06:00
AUD
نرخ بیکاری (ژولای)
پیش بینی: 5.4%
واقعی: 5.3%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (سالانه) (ژولای)
پیش بینی: 2.8%
واقعی: 3.7%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی خالص (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.1%
واقعی: 0.9%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.2%
واقعی: 0.7%
13:00
GBP
شاخص خرده فروشی (سالانه) (ژولای)
پیش بینی: 3.0%
واقعی: 3.5%
13:30
EUR
تراز تجاری (ژوئن)
پیش بینی: 18.0B
واقعی: 22.5B
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ژولای)
پیش بینی: 1.310M
واقعی:
17:00
USD
شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 1.4%
واقعی:
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 7.4%
واقعی:
17:00
USD
آمار پروژه های مسکونی شروع شده (ژولای)
پیش بینی: 1.270M
واقعی:
17:00
USD
مدعیان بیکاری آمریکا
پیش بینی: 215K
واقعی:
17:00
USD
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا (آگوست)
پیش بینی: 21.9
واقعی:
17:00
USD
گزارش اشتغال فدرال رزرو فیلادلفیا (آگوست)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (ژوئن)
پیش بینی: 1.0%
واقعی:
جمعه۱۷ آگست ۲۰۱۸
03:15
NZD
شاخص بهای مواد اولیه تولید کننده (فصلی) (سه ماهه دوم)
پیش بینی:
واقعی:
04:00
AUD
سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا - Lowe
پیش بینی:
واقعی:
12:00
AUD
سخنرانی نایب رئیس بانک رزرو استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (ژولای)
پیش بینی: 1.1%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: -0.3%
واقعی:
13:30
EUR
شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (ژولای)
پیش بینی: 2.1%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (ژولای)
پیش بینی: 1.3%
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی:
واقعی:
17:00
CAD
شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (ژولای)
پیش بینی: 0.1%
واقعی:
17:00
CAD
اوراق بهادار خارجی خریداری شده (ژوئن)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص انتظارات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (آگوست)
پیش بینی:
واقعی:
18:30
USD
شاخص تمایلات مصرف کننده - دانشگاه میشیگان (آگوست)
پیش بینی: 98.0
واقعی:
21:30
USD
آمار موسسه Baker Hughes از تعداد دکل های حفاری نفت آمریکا
پیش بینی:
واقعی:
شنبه۱۸ آگست ۲۰۱۸
00:00
GBP
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی پوند انگلستان
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی نفت خام
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی طلا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
USD
خالص قرارداد های آتی - خالص موقعیت های معاملاتی آتی شاخص S&P 500
پیش بینی:
واقعی:
00:00
AUD
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی دلار استرالیا
پیش بینی:
واقعی:
00:00
JPY
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی ین ژاپن
پیش بینی:
واقعی:
00:00
EUR
خالص قراردادهای آتی - خالص موقعیت های معاملات آتی یورو
پیش بینی:
واقعی:

با افتتاح یک حساب معاملاتی در فیبوگروپ ۱۰۰ دلار بونس رایگان دریافت کنید. (اینجا کلیک کنید).

شرح علائم و اختصارات

سخنرانی بازنگری شده انتشار مقدماتی

تاثیر بر بازار کم متوسط زیاد